Onze winkel in Kontich blijft heel de zomerperiode geopend.

Onze vestiging in Heist-op-den-Berg is gesloten van di. 23/7 tem za. 10/08

Algemene verkoopsvoorwaarden

Inleiding

Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.

Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.

De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend te worden.

Alle facturen zijn betaalbaar te Kontich.

Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet niet inkasseren.

Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen contant betaalbaar.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijk intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12%.

In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met een minimum van 50 euro ten titel van forfaitair en onherleidbaar strafbeding.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddelijk opeisbaar.

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.

Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hier op in te gaan, behouden wij ons het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Antwerpen of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd.

Bijkomende voorwaarden bij online aankoop

De aankoop kan geannuleerd worden tot 14 kalenderdagen na bestelling zonder betaling van boete.
Als wij u vroeger contacteren voor een datum van levering dient de annulatie op dat moment doorgegeven worden.

Herroepingsrecht

 • Na de bestelling heb je nog het recht om goederen te retourneren binnen de 14 dagen.
 • Voor maatwerk bestaat geen herroepingsrecht.

Retourrecht

 • Na ontvangst van de goederen heb je nog het recht om deze binnen de 14 dagen retour te brengen/zenden.
 • De goederen kunnen teruggebracht worden naar het verkooppunt.
 • Als we goederen moeten ophalen zal er een ophaalkost worden gerekend in functie van de transportkosten.
 • Bij de terugbetaling zal dit in mindering worden gebracht.
 • Maatwerk, gebruikte producten of beschadigde producten vallen niet onder het retourrecht.
 • Hout leeft: het kan krimpen, uitzetten en krommingen vertonen. Dit is geen reden tot terugname.

Bij beschadigingen

 • In geval van beschadigingen of ontbrekende onderdelen vragen wij om dit onmiddellijk (24 u) te melden per mail aan het verkooppunt.
 • Na deze termijn wordt de levering beschouwd als aanvaard.
 • De waarborg zal zich beperken tot het kosteloos vervangen van de gebrekkige onderdelen.
 • Er kan geen andere schadevergoeding worden geëist.
 • Indien mogelijk ook een foto toe voegen ter verduidelijking.
 • Wij zullen dan contact opnemen om dit in samenspraak op te lossen.